Eendjesgracht

Eendjesgracht

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Bedoeling is dat de privacy van de burgers beschermd wordt. Er is toestemming nodig voor gebruik van gegevens. Deze toestemming kan ingetrokken worden; er kan ook gevraagd worden deze gegevens te verwijderen. Hierbij dient altijd de wens afgewogen  te worden tegen het belang van de organisatie om gegevens te gebruiken en te bewaren. 
De organisatie moet opschrijven welke gegevens verwerkt worden en met welk doel.

Van clubs vereist dit enkele acties voor 25 mei. De belangrijkste acties gaan over het verwerken van de NAW gegevens van de leden en de toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s, filmpjes) op de website en sociale media.


Privacy Statement van het Doesborghsch Schaakgenootschap

1. Introductie
Het Doesborghsch Schaakgenootschap is de beheerder van de website www.dsg1873.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Vereniging persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Vereniging. 

De Vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Vereniging houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?
Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Vereniging worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de Vereniging, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens). 

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
het uitoefenen van de doelstellingen van de Vereniging, inclusief maar niet beperkt
    tot 
i. om contact met u te kunnen opnemen;
ii. om u informatie te sturen;
iii. het organiseren van schaakwedstrijden; 
iv. het bijhouden van uitslagen en standen; 
v. het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden. 
het bijhouden van een ledenadministratie;
het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Uw  persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond en de landelijke bond ("KNSB"). 
Daarnaast verstrekt de Vereniging ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNSB. 

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Vereniging, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die de Vereniging verstuurt.


Geen commercieel gebruik
De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. 
Een lijst met de NAW gegevens en e-mailadressen wordt bewaard om leden en oud leden van evt. reünies of jubilea op de hoogte te stellen. 

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
De Vereniging neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites
De website van de Vereniging kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De Vereniging raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen. 

De advertenties op de website van de Vereniging kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De Vereniging is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies. 

7. Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. 
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.
U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacybeleid
Het bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie. 

9. Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de Vereniging.

Instemmingsformulier


Instemmingsformulier
gebruik en doorgave persoonsgegevens
van “Het Doesborghsch Schaakgenootschap”


Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .              Voorletters:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tussenvoegsel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Achternaam: . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               Woonplaats : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnummer  (vast en mobiel):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mailadres:  . . . . . . . . . . . . . . . . @  . . . . .

Ondergetekende (indien minderjarig de ouder of voogd),

Indien minderjarig de naam van de ouder of voogd:

geeft hierbij te kennen, dat hij/zij instemt met gebruik en doorgave van de persoonsgegevens zoals beschreven in het privacy statement van de Vereniging 
(ter inzage op de website en speelzaal):

ja

Hij/zij stemt in met gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van de website en 
social media van de Vereniging:

ja


 . . . . . . . . . .. . . .  . .           . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Plaats)                              (datum)


. . . . . . . . . .. . . .  . .          

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            (DSG, Doesburg, 28-05-2018)